Màster AiS » Metodologia

El curs es desenvolupa mitjançant classes teòriques impartides pels professors responsables de cada mòdul i conferències d’altres professors convidats, que incorporen a més:

  • Classes pràctiques per a l’aprenentatge i utilització de les eines de programari per a la simulació virtual dels fenòmens físics i la valoració energètica.
  • Aplicació pràctica de les eines de disseny i càlcul per incorporar els principis del disseny bioclimàtic en el projecte dels edificis.
  • Teoria i pràctica pel dimensionat i càlcul de les instal•lacions energèticament eficients amb l’aprofitament actiu de les energies renovables.
  • Teoria i pràctica de les tecnologies de l’era digital per al control i la regulació dels edificis i entorns urbans.

Els estudiants realitzen múltiples exercicis pràctics per a l’aplicació de l’ensenyament teòric rebut, desenvolupen una investigació personal sobre un tema inèdit relacionat amb el programa del curs mitjançant una tesina.

Al llarg del curs es realitzen múltiples visites a eco barris i edificis construïts sota criteris de sostenibilitat.

La valoració energètica de l’estàndard “Passive House” és impartit per professors de la plataforma PHP de la regió de Flandes i es realitza amb un curs de tres dies a Bèlgica.

També hi ha sessions amb empreses especialitzades, per conèixer els productes i les seves aplicacions.

Durant el curs es du a terme un taller on s’apliquen directament en un projecte real, tots els conceptes teòrics, així com les eines de disseny i tècniques de control mediambiental.

El curs incorpora també un viatge d’estudis per visitar exemples d’eco barris i edificis construïts en altres països de la Unió Europea.