Màster AiS » Síntesi

El màster es divideix en dos programes de postgrau. Cada postgrau s’estructura en 2 mòduls i cada mòdul es divideix en matèries.

Durada: 1500 hores (512 hores lectives + 154 hores no presencials tutoritzades + 834 no presencials). Crèdits ECTS: 60 Preu: 6600€ Data de realització: d’octubre a juny Horari de classes grup A: dimarts i dijous tarda de 15:30 a 20:30 h. dijous pels matins de 10:00 a 14:00 h. Horari de classes grup B: dimarts i dijous tarda de 15:30 a 20:30 h. dijous matins de 10:00 a 14:00 h. Els dos grups realitzen visites programades en altres dies durant el curs (generalment els divendres). Lloc: Aules de l’EPS de Edificación de Barcelona. Diploma: Per a l’obtenció del diploma del Màster, s’ha de presentar una tesina al final del mòdul B (postgrau I) i l’exercici troncal al final del mòdul D (postgrau I).

PROGRAMA DE POSTGRAU I

ARQUITECTURA I URBANISME MEDIAMBIENTAL El postgrau es divideix en els Mòduls A i B. Durada: 862,5  hores (278 hores lectives) Crèdits ECTS: 34 Data de realització: d’octubre a març Diploma: Per a l’obtenció del diploma del postgrau 1 s’ha de presentar una tesina al final del mòdul B.

MÒDUL A PARÀMETRES MEDIAMBIENTALS AL DISSENY ARQUITECTÒNIC I URBÀ.

Nombre de crèdits ECTS: 17 Dates: d’octubre a desembre Professors: Ezequiel Usón – Alejandro Labeur – Carles Guillén. Matèries: A1. Història ambiental de l’arquitectura. A2. Disseny bioclimàtic. A3. Programari bioclimàtic. A4. Casos d’estudi. A5. Exercici pràctic de disseny bioclimàtic

MÒDUL B L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I L’ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES EN L’EDIFICACIÓ I L’URBANISME.

Nombre de crèdits ECTS: 17 Dates: de gener a març Professors: Joan Lluís Fumadó – Carles Guillén Amigó – Marçal Tarrida Llopis Matèries: B1. Introducció a les tècniques actives de control mediambiental. B2. Càrregues, demandes i sistemes de climatització. B3. Energies renovables i la reutilització de matèries i energies. B4. Casos pràctics i visites tutoritzades a edificis construïts.

PROGRAMA DE POSTGRAU II

APLICACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA ERA DIGITAL I LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE EN EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC El postgrau es divideix en els Mòduls C i D. Durada: 637,5 hores (234 hores lectives). Crèdits ECTS: 26 Dates de realització: de març a juny

MÒDUL C LA INTEGRACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA ERA DIGITAL EN EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC: DOMÒTICA I EDIFICIS.

Nombre de crèdits ECTS: 17 Durada: de març a maig Professors responsables: Xavier Tricas Matèries: C1. Infraestructures de telecomunicacions C2. Automatització i l’estalvi energètic, càlculs i amortització de les instal•lacions. C3. Sistemes domòtics, aplicacions i càlcul del comportament energètic i tèrmic. C4. Control i regulació. Gestió centralitzada C5. Viatge d’estudis

MÒDUL D TALLER PLURIDISCIPLINAR DE PROJECTES.

Nombre de crèdits: 9 Durada: de principis de juny a finals de juny Professors responsables: Joan Lluís Fumadó – Ezequiel Usón – Xavier Tricas – Carles Guillén Matèria : Avançant cap a l’objectiu: “Zero Emissions”. En aquest mòdul es desenvolupa un taller de projectes per tal d’aplicar tots els coneixements obtinguts en un projecte arquitectònic.