Màster AiS » Exercicis i projectes

Projecte de disseny bioclimàtic

Es tracta de projectar una habitatge mínim (50 m2) adaptada a l’entorn climàtic de la seva ubicació, per a estades temporals d’un investigador.

S’utilitzaran materials i tècniques constructives pròpies del lloc, intentant minimitzar l’impacte ambiental de l’edificació.

S’aplicaran els programes o softwares de simulació explicats en les classes pràctiques.

El treball contindrà la informació rellevant per a la compressió de la zona on es localitza la proposta incloent:

 •  Resum de dades climàtiques
 • Gràfica de comportament de les diferents variables al llarg de l’any
 • Diagrama psicromètric indicant les estratègies a adoptar
 • Corbes de radiació solar per superfícies en diferents orientacions
 • Grafic de càlcul de proteccions solars
 • Quadre de variació de temperatures en un dia típic
 • Imatges del lloc
 • Conclusions amb els criteris a adoptar

Es presentarà també la següent documentació gràfica de la proposta de disseny:

 • Planta d’implantació
 • Plantes, seccions i alçats del projecte
 • Volumetria
 • Gràfic d’ombres llançades a l’hivern i estiu
 • Gràfic de penetració solar en una habitació típica
 • Càlcul d’ombra de vents per al vent dominant

10

Exercicis pràctics de software

Es tracta d’aplicar els coneixements adquirits en el curs dels diferents programes informàtics, per a la comprovació de la resposta passiva en alguna de les obres importants del Moviment Modern.

15

Curs Passivhaus

Habitualment durant el mes de desembre es realitza un curs de 2-3 dies a Brussel·les, per conèixer l’Estàndard “Passivhaus” d’edificació de molt baix consum energètic, combinant sessions teòriques i visites a edificis.

16

Tesina Final del Primer Curs de Postgrau

Es tracta de realitzar un treball de recerca individual combinant text i imatges i d’una extensió no superior a 4.000 paraules (20 pàgines DIN A4 a una cara, a part imatges i gràfics), sobre un tema que escollirà el propi alumne, relacionat amb les matèries que s’expliquen en el primer i segon mòdul del Màster.

18

Proyecto Troncal del Máster

El projecte troncal és un exercici que es desenvolupa al llarg del curs. Es realitza en equips d’un màxim de 6 alumnes.

El tema monogràfic que es desenvoluparà a través dels diferents projectes troncals durant el curs és “Avançant cap a l’objectiu: Zero emissions”.

 • Resum de dades climàtiques
 • Gràfica de comportament de les diferents variables al llarg de l’any
 • Diagrama psicromètric indicant les estratègies a adoptar
 • Corbes de radiació solar per superfícies en diferents orientacions
 • Grafic de càlcul de proteccions solars
 • Quadre de variació de temperatures en un dia típic
 • Imatges del lloc
 • Conclusions amb els criteris a adoptar

Els projectes troncals es desenvolupen amb equips multidisciplinarisd’estudiants, que escojerán entre els següents temes: 

 • Projectes de nova planta
 • Projectes de rehabilitació ambiental
 • Projectes de reciclatge
 • Projectes de mobilitat sostenible
 • Projectes de cooperació i responsabilitat social

Fases del projecte troncal:

1ª Fase: Disseny Passiu. Comprovació en l’avantprojecte de la resposta passiva de l’edifici utilitzant els programaris i els coneixements del Màster.

2º Fase: Instal•lacions de Servei i Aprofitament d’Energies Renovables. Sobre l’avantprojecte de la 1a. fase s’han d’incorporar totes les instal•lacions de servei i requeriments del CTE de l’edificació, així com l’aprofitament actiu de les energies renovables.

3ª Fase: Domòtica. Sobre l’avantprojecte de la 2a. fase s’hauran d’incorporar tots els sistemes de control i regulació domòtics.

Finalment, al taller de projectes del Mòdul D es dissenyarà el projecte definitiu, a partir de la revisió de tot el treball realitzat anteriorment.

 

17